Общи условия

І. ДЕФИНИЦИИ

            Чл. 1. При прилагане на настоящите общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

 1. ДИВАТА ФЕРМА – електронен/on-line магазин, достъпен на адрес в интернет https://divataferma.com, предлагащ за продажба био телешки месни заготовки, прясно месо, месни буркани и варени, сурово сушени колбаси и деликатеси собственост на ЕТ „Благовеста Василиева“, със седалище и адрес на управление в гр. Маджарово, п.к 6480, ул. Капитан П. Войвода“, бл.3, вх. Б, ап.27, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 126648165.
 2. 2. клиент – всяко лице, което е направило поръчка като гост и/или има активен клиентски профил за използване на електронния магазин;
 3. клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на ДИВАТА ФЕРМА, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 4. поръчка – всяка отделна изпратена до ДИВАТА ФЕРМА заявка от клиент за закупуване на стоки от електронния магазин. ДИВАТА ФЕРМА потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение по e-mail.
 5. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 2. Настоящите общи условия уреждат отношенията между ДИВАТА ФЕРМА и всеки регистриран клиент на електронния магазин.

Чл. 3. Чрез използване на сайта, било то чрез регистрация или като гост, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате стриктно да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, няма да можете да използвате този сайт.

            Чл.4. Настоящите общи условия са достъпни на интернет страница https://divataferma.com.

ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО ГОСТ

            Чл. 5. За да може да използва електронния магазин, съответният клиент може да създаде свой клиентски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация или да пазарува като гост.

            Чл. 6. (1) С отбелязването при регистрация на отметката за приемане на общите условия клиентът декларира, че е запознат със съдържанието на настоящите общи условия и заявява, че ги приема и се задължава да ги спазва.

(2) С осъществяването на регистрация клиентът декларира, че е навършил 18 години. ДИВАТА ФЕРМА има право да откаже приемане на поръчка в случай на съмнение, че съответният клиент не е навършил 18 години.

(3) С осъществяването на регистрация клиентът декларира, че предоставените данни за самоличност са верни и пълни и дава изричното си съгласие за обработването им съгласно Закона за защита на личните данни от страна на ДИВАТА ФЕРМА.

(4) Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договори между страните.

(5) Със завършването на регистрацията и приемането на настоящите общи условия клиентът дава съгласието си да получава от ДИВАТА ФЕРМА системни, промоционални и други свързани с услугата съобщения.

(6) Клиентът може да закупи предлаганите стоки в сайта и като гост. За да може да извършва валидни онлайн поръчки Клиентът трябва да попълни онлайн форма, намираща се на сайта. При попълване на електронната форма Клиентът предоставя изисканите необходими данни за извършване на доставка на заявените продукти до негов адрес и координати за обратна връзка. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни, и че при промяна, ще ги актуализира своевременно в седем дневен срок

            Чл. 7. (1) ДИВАТА ФЕРМА потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация e-mail адрес, съдържащо информация за активирането на клиентския профил. Посоченият в електронната форма за регистрация e-mail адрес ще бъде използван за връзка с клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на клиента без нужда от изрично потвърждение за това.

(2) ДИВАТА ФЕРМА потвърждава приемането на всяка поръчка, с автоматичен e-mail на посочения e-mail адрес от Клиента при попълване на електронната форма за поръчка.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

            Чл. 8 (1) Клиентът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, клиентът е длъжен незабавно да ни уведоми.

(2) Всяко идентифициране с потребителското име и парола на съответния клиент се приема от нас, като влизане на отстрана на регистрирания клиент.

            Чл. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, която води до невъзможност за осъществяване на доставката – ДИВАТА ФЕРМА не носи отговорност, в случай, че се окаже невъзможно изпълнението на поръчкатa.

            Чл. 10. Клиентът няма право да предоставя достъп до клиентския си профил на трети лица.

            Чл.11. Клиентът има право да получи стоките в съответствие с направената поръчка, на посочения адрес в попълнената електронна форма.

            Чл. 12. Клиентът е длъжен да заплати доставените му стоки, в съответствие с направената доставка.

            Чл. 13. (1) Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стоки от ДИВАТА ФЕРМА в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на поръчаните стоки.

(2) Клиентът може да упражни правото си по ал. 1 чрез отправяне на писмено съобщение до ДИВАТА ФЕРМА за отказ от сключения договор посочения на сайта e-mail.

(3) Правото на отказ по ал.1 може да бъде упражнено само по отношение на стоки, които към момента на доставката са с нарушена цялост на опаковката, с изтекъл срок на годност и/или в случай, че видимо не отговарят на изискванията за опаковане/консервиране, съхранение и доставка на хранителни продукти.

(4) Правото на отказ по ал. 1 не може да бъде упражнено по отношение на запечатани/вакумирани стоки, които са разпечатани след доставката им, а също така и на стоки, които са върнати с изтекъл срок на годност или в негодно за употреба състояние поради неправилно съхранение от страна на Kлиента или неправилно съхранение по време на транспорта от Kлиента до ДИВАТА ФЕРМА. Правилното съхранение на продуктите се осъществява при температура от максимум 4 градуса по целзий.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИВАТА ФЕРМА

            Чл. 14. С оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на електронния магазин, и при необходимост ДИВАТА ФЕРМА може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до него.

            Чл. 15. ДИВАТА ФЕРМА има право да изпраща на клиентите месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с дейността на електронния магазин съобщения.

 1. ДОСТАВКА В СТРАНАТА

            Чл. 16. В страната се доставят само нашите консервирани продукти и сурово-сушени колбаси и деликатеси. Поръчаните стоки се доставят с куриерска фирма /Куриер/ на посочен от клиента адрес на територията на Република България, съгласно правилата на съответната фирма.

            Чл.17. Ако сте в малко населено място, което се посещава веднъж или два пъти седмично, моля в забележката към поръчката да се запише, точен ден от седмицата. ДИВАТА ФЕРМА не носи отговорност за забава на Вашата поръчка, ако сте пропуснали да отбележите ден от седмицата.

Чл. 18. Срокът за доставка е 3-4 дни от заявка. При тези поръчки се следват правилата и сроковете на съответния Куриер.

            Чл. 19. (1) Поръчаните стоки се предават на посочения от клиента адрес срещу подпис на клиента или на трето лице, което ги приема и потвърждава тяхното получаване от името на клиента.

(2) В случай че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или от страна на клиента не бъдат осигурени условия за предаване на стоките в този срок, поръчката може да се пренасочи към офис на Куриера за срок от 2 /два/ дни. Ако в посочения срок клиента не получи продуктите /обект на поръчката/ – те се връщат на ДИВАТА ФЕРМА и последната се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки.

(3) В случай че клиентът заяви желанието си да получи стоките след изтичане на срока за доставка в случаите по предходната алинея, той поема всички разходи по повторната доставка.

(4) Клиентът има право да откаже да получи в момента на доставка поръчаните от него стоки, когато:

 1. доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от него и това може да бъде установено при обикновения им преглед;
 2. стоките са били повредени при транспортирането им.

(5) След получаване на стоките клиентът има право да иска връщането им, ако по-късно открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед. ДИВАТА ФЕРМА не носи отговорност, в случай че характеристиките на стоката се отклоняват при неправилно съхранение от страна на Клиента.

(6) В случаите по предходните две алинеи клиентът може да поиска писмено от ДИВАТА ФЕРМА доставените му стоки да бъдат заменени със съответстващи на договореното.

            Чл. 20. При неоснователен отказ за получаване на поръчаните стоки от страна на клиента, той дължи заплащане на разходите за доставката и връщането им. В тези случаи клиентът дължи на ДИВАТА ФЕРМА обезщетение за претърпените загуби и пропуснатите ползи вследствие на неоснователния отказ.

VII. ДОСТАВКА В СОФИЯ

            Чл. 21. В рамките на гр. София се извършва доставка на всички стоки описани

на нашия сайт. Поръчките за град София се доставят до адрес от ДИВАТА ФЕРМА с хладилни автомобили /при необходимост/.

            Чл. 22. Периодът на доставка е от един до три работни дни, в зависимост от района, в който се намира адресът на доставка.  Времето за доставка е в рамките на работния ден, от понеделник до петък. Извършва се според дневен маршрут, без възможност за предварително фиксирано или предпочитано време на доставка.

            Чл. 23. При поръчка за прясно месо или субпродукти, периодът за доставка е 3-4 дни.

            Чл. 24. За всяка доставка, ще бъдете уведомени един ден предварително, на посоченият от Вас телефон. При невъзможност да бъдат доставени, поръчаните продукти остават на съхранение във физическия магазин на ДИВАТА ФЕРМА за срок от 2 /два/ дни, а Клиентът ще бъде уведомен да осигури реализацията на доставката и/или да ги получи лично на посочен от ДИВАТА ФЕРМА адрес Пазар „Иван Вазов“, павилион 21-22.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 2Рекламации се приемат до 14 дни от датата на получаване на стоката отразена в документите за предаване от куриера, като това може да стане само ако продукта и опаковката са в не нарушен търговски вид. Цената за връщането на стоката в този случай е за сметка на клиента.

Чл. 26Ако по някаква причина стоката е предадена на клиента с повредена опаковка или по друга основателна причина, замяната или връщането на стоката се осъществява за наша сметка.

Чл. 27. Изключения – рекламации не се приемат за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

Чл. 28. Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките до 30 (тридесет) дни от връщането.

 1. IX. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Чл. 29. ДИВАТА ФЕРМА събира, съхранява и обработва лични данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни и единствено за цели, свързани с упражняването на правата и изпълнението на задълженията на страните по настоящия договор, например за изпълнение на направените от клиентите поръчки, както и с оглед идентификация на клиента и индивидуализиране на съответния клиентски профил.

            Чл. 30. ДИВАТА ФЕРМА предприема всички мерки за защита на личните данни на клиентите срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

            Чл. 31. ДИВАТА ФЕРМА не предоставя личните данни на клиентите на трети лица освен на куриерски фирми във връзка с доставката на поръчаните стоки, на счетоводството ако е необходимо, както и в допустимите по закон случаи.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

            Чл. 32. Електронният магазин ДИВАТА ФЕРМА и цялото негово съдържание са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство.

            Чл. 33. ЕТ “Благовеста Василиева“притежава правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

 1. XI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

            Чл. 34. При необходимост ДИВАТА ФЕРМА има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия.

            Чл. 35. При извършване на изменения и/или допълнения на настоящите общи условия ДИВАТА ФЕРМА изрично уведомява клиентите в писмен вид чрез съобщение до посочения при регистрацията e-mail адрес или чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на електронния магазин, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

            Чл. 36. В двуседмичния срок по предходния член клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до ДИВАТА ФЕРМА, че не приемат измененията и/или допълненията в общите условия. В такъв случай клиентският профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват

            Чл. 37. В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок по чл. 36, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

            Чл. 38. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия не засягат отношенията между ДИВАТА ФЕРМА и клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени и приети поръчки.

XII. ПРЕКРАТЯВЯНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ

            Чл. 39. (1) Отношенията между страните се прекратяват в следните случаи:

 1. по взаимно съгласие;
 2. при доброволна деактивация на клиентския профил от страна на клиента;
 3. в случай, че клиентът в срока по чл. 36заяви изрично в писмен вид, че не приема извършените изменения и/или допълнения на общите условия;
 4. едностранно от ДИВАТА ФЕРМА в случай че бъде установено, че клиентът използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия.

(2) В случаите по предходната алинея клиентският профил на клиента се закрива и достъпът до него се прекратява.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

            Чл. 40. Всички цени на стоки в електронния магазин ДИВАТА ФЕРМА са в български лева (BGN) с включен ДДС.

            Чл. 41. Посочените в електронния магазин ДИВАТА ФЕРМА цени на отделните стоки не включват разходите за тяхната доставка. Окончателната сума, включваща цената на стоките и разходите за тяхната доставка, се заплаща от клиента на доставящата куриерска фирма под формата на наложен платеж в момента на получаване на стоките.

            Чл. 42. При доставка на стоки в рамките на гр. София и гр. Пловдив, заплаща се доставка от 8 лева за поръчка до 99 лева. При поръчка над 99 лева, доставката е безплатна.

            Чл. 43 ДИВАТА ФЕРМА има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин стоки, цените за доставка и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява на цените и при другите условия, изрично посочени при отправянето на съответната заявка.

            Чл. 44 (1) ДИВАТА ФЕРМА полага грижа информацията за наличност на стоките в електронния магазин винаги да бъде актуална и точна. В случай че ДИВАТА ФЕРМА не може да изпълни поръчката поради липса на наличност на заявените за покупка стоки, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от изпращането на заявка ДИВАТА ФЕРМА уведомява съответния клиент, че поръчката му не може да бъде изпълнена.

(2) В случаите по предходната алинея ДИВАТА ФЕРМА възстановява заплатените от клиента суми или променя поръчката по желание на клиента.

            Чл. 45 ДИВАТА ФЕРМА не носи отговорност за забавено приемане или неприемане на изпратени заявки за покупка, когато то се дължи на обстоятелства извън нейния контрол. Отделните поръчки пораждат действие между страните след проверка на наличността на заявените за покупка стоки и след потвърждаване от страна на ДИВАТА ФЕРМА за приемане на поръчката чрез изпращане на съобщение по e-mail или на посочен от клиента телефонен номер.

            Чл. 46 ДИВАТА ФЕРМА не носи отговорност за претърпени от клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите общи условия от страна на клиента или поради други, независещи от ДИВАТА ФЕРМА причини.

            Чл. 47. ДИВАТА ФЕРМА не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на клиента, включително и чрез използване от клиента на чужди данни за самоличност.